KAARTVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

‘Locatie’, de plaats waar de activiteit gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de organisatie van de activiteit;

‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

en de klant tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een activiteit.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Alle aanbiedingen van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.7 De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee een of meerdere Tickets heeft gekocht.
2.8 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
2.9 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Stichting Goeree-Overflakkee de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee zijn vrijblijvend en Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In alle gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee niet aansprakelijk.
3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.8 Het storneren van een door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.9 Indien Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Tickets van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee
4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van de activiteit op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van de activiteit heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.3 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van de activiteit of Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

4.4 Elk ticket is slechts één keer bruikbaar. Het kopiëren of vaker gebruiken van een ticket is strafbaar. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave
5.1 Een organisator heeft het recht om een activiteit te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een activiteit wordt geannuleerd of verschoven, zal Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van de activiteit op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een activiteit door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

5.4 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee verleende diensten. Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen
Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee accepteert iDEAL en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging op het scherm ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De aankoop wordt direct na ontvangst van de bestelling in de vorm van een e-mail geleverd. De bevestiging van de aankoop wordt na betaling ook getoond op het computerscherm van afnemer.
 

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) de activiteit, voor de organisatie van de activiteit, voor de kwaliteit en inhoud van de activiteit, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de activiteit of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker aan activiteiten te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken activiteit alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
12.2 Voor een weigering van organisatoren van een activiteit of het openbaar gezag om koper van een door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee niet aansprakelijk zijn.
12.3 De koper van een ticket bezoekt een activiteit op eigen risico. Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar de activiteit of het bijwonen daarvan.
12.4 Koper van een door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van de activiteit of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot de activiteit zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

Naam : Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee

Vestigingsadres : Bosweg 2

Postcode & plaats : 3253 XA Ouddorp

Telefoon : 0187 - 681 789

KvK: 74367285
BTW: NL8598.70.029 B01
IBAN: NL66RABO0340682655
E-mail: info@eilandmarketing.com